Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

Přijímání žáků do základní školy se řídí podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Výsledky zápisu do 1. třídy základní školy na školní rok 2024/2025 (pdf)

 

Dokumenty k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách školy (níže),
nebo si dokumenty vyzvednout osobně ve škole v den zápisu.

Zápis do 1. třídy školní rok 2024/2025

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 – do 31. 8. 2018 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

Zápis bude probíhat dne 16. 4. 2024 od 9:00 do 15:30 h. (Rezervace konkrétního času je možná po telefonu 731 507 325)

Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu 16. 4. 2024, můžete tak učinit dne 18. 4. 2024 od 11:00 do 15:00 h (daný termín domluvit po telefonu 731 507 325).

Stanovený počet žáků přijímaných do 1. třídy Základní školy:

  • Třída pro žáky s autismem (ZŠ – výstupy podle minimální úrovně vzdělávání) – 1 žák.
  • Třída pro žáky s poruchou chování (ZŠ – běžné výstupy základního vzdělávání) – 3 žáky, v případě nenaplnění třídy žáky s poruchou chování, možno integrovat žáky s PAS.
  • Třída pro žáky s lehkým mentálním postižením (ZŠ – minimální úroveň vzdělávání) – 8 žáků.
  • Třída pro žáky se středně těžkým mentálním postižení (ZŠS – vzdělávání podle dílu I) – 2 žáky.

 V den zápisu zákonný zástupce přijde společně s dítětem, kde může proběhnout motivační seznámení s prostředím školy a orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Uchazeč obdrží v den zápisu registrační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky rozhodnutí.

Dokumenty k zápisu k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícím způsobem:

 • Osobní podání v den konání zápisu
 • Do datové schránky školy (ID: qb3xb7s).
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

Dokumenty potřebné k zápisu do 1. třídy:

 • Žádost a přihlášku (zápisní list) o přijetí k základnímu vzdělávání.
 • Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
 • Odklad povinné školní docházky, když měl žák odklad. (Zákonní zástupci mají ze své kmenové školy, kam spadají podle svého trvalého bydliště).
 • Účastník zápisu může být vyzván k předložení průkazu totožnosti a rodného listu dítěte, za účelem ověření, zda za dítě opravdu jedná oprávněná osoba. Proto doporučujeme, aby si zákonní zástupci tyto doklady přinesli. U cizinců – pas (doložení pobytu).

Kritéria pro přijetí:

 • Podle vhodnosti vřazení pro daný typ třídy.
 • Kompletnost dokumentů.
 • Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity stanovených počtu žáků přijímaných do 1.třídy.
 • Losováním, v případě většího počtu žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání než stanovená kapacita daná typem třídy.

Výsledky rozhodnutí:

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy a vyvěšením na budově školy (vitrína školy – hlavní vchodové dveře), tímto se považují výsledky rozhodnutí za oznámené.

Škola zajišťuje pro žáky:

oběd, školní družinu, mimoškolní zájmovou činnost.

Jak se k nám dostanete:

Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská 244/26, příspěvková organizace se nachází na světelné křižovatce ulic Vídeňská a Vinohrady po pravé straně u zastávky Nemocnice Milosrdných bratří směrem od Mendlova náměstí do Modřic nebo do Starého Lískovce. Dostupná je tramvajemi č. 2, 5, 6. Vzhledem ke své poloze je pohodlně a rychle dostupná z kterékoliv části Brna.

Informace k zápisu do 1. třídy  (pdf)

Dokumenty ke stažení:

Zápisní list (přihláška) (pdf)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf)