Kriteria pro přijetí

žáků do Praktické školy dvouleté

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60 a Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách rozhodla ředitelka školy, že se přijímací zkouška pro obor Praktická škola nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 studentů

 

 

Kritéria pro přijímací řízení

Do oboru Praktická škola dvouletá jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, tělesným, sluchovým, s vadami řeči, s autismem a vývojovými poruchami učení a chování).
Všichni uchazeči doloží k Přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) ke studiu na škole pro zdravotně postižené žáky (obor Praktická škola dvouletá).

Kriteria pro přijímací řízení:

  1. splnění povinné školní docházky,
  2. doporučení školského zařízení ke studiu,
  3. hodnocení žáka za poslední 3 klasifikační období,
  4. známka z chování.