Kritéria pro přijetí

žáků do Praktické školy dvouleté

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60 a Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 studentů.

 

Přijímací řízení do PŠ I. pro školní rok 2018/19:

I. kolo přijímacího řízení proběhlo dne 23. dubna 2018 (pondělí).   Výsledky přijímacího řízení

II. kolo přijímacího řízení proběhlo dne 21. května 2018 (pondělí).  Výsledky přijímacího řízení

 

Přijímací řízení bude probíhat formou rozhovoru.

K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte.
  • Kartičku zdravotní pojišťovny.
  • Můžete s sebou přinést zápisový lístek.

Kritéria pro přijímací řízení

Do oboru Praktická škola dvouletá jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, tělesným, sluchovým, s vadami řeči, s autismem a vývojovými poruchami učení a chování).
Všichni uchazeči doloží k Přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) ke studiu na škole pro zdravotně postižené žáky (obor Praktická škola dvouletá).

Kriteria pro přijímací řízení:

  1. splnění povinné školní docházky,
  2. doporučení školského zařízení ke studiu,
  3. hodnocení žáka za poslední 3 klasifikační období,
  4. známka z chování.