Kritéria pro přijetí žáků

Praktická škola dvouletá

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení:
3. kolo proběhne v termínu:
6. 9. 2023 (bližší informace na telefonu 731 507 323)

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo (pdf)

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo (pdf)

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 (pdf)

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024

obor: Praktická škola dvouletá, kód: 78-62-C/02

Přijímací řízení do oboru vzdělávání bude probíhat formou rozhovoru.

jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Všichni uchazeči doloží k Přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) ke studiu na škole.

Kritéria pro přijímací řízení:

 • splnění povinné školní docházky,
 • doporučení školského zařízení ke studiu,
 • hodnocení žáka za poslední 3 klasifikační období
 • známka z chování,
 • úplnost dodaných dokumentů,
 • rozhovor s uchazečem (schopnosti pro zvládnutí náročnosti oboru a zájem o vzdělávací obor).

Hodnocení splnění kritérií pro přijetí uchazeče:

Uchazeč v jednotlivých kritériích přijímacího řízení dosahuje bodového hodnocení. Bodové hodnocení v jednotlivých kritérií je stanoveno takto: Splnění povinné školní docházky – 1 bod, doporučení školského zařízení ke studiu – 1 bod, hodnocení žáka za poslední 3 klasifikační období – 3 body, známka z chování – 2 body, úplnost dodaných dokumentů – 5 bodů, rozhovor s uchazečem (schopnosti pro zvládnutí náročnosti oboru a zájem o vzdělávací obor) – 10 bodů.

Hranice úspěšnosti splnění kritérií pro přijetí je stanovena 20 body.

Informace k odevzdání přihlášky na SŠ

Přihlášku ke studiu oboru Praktická škola dvouletá, je nutné odevzdat (bližší informace na telefonu 731 507 323):

 • Zákonní zástupci odevzdají osobně v kanceláři Ř.Š, Z.Ř.
 • Zákonní zástupci pošlou českou poštou.
 • Zákonní zástupci pošlou datovou schránkou.

Přihláška ke studiu musí být řádně vyplněna, potvrzena lékařem, klasifikace ověřena podpisem a razítkem.

K přihlášce musí být přiložené doporučení školského poradenského zařízení.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

інформація для українців

Інформація про подачу заяви до загальноосвітнього навчального закладу – наступний тур процедури вступу

Заява на навчання у дворічній практичній школі подається законними представниками особисто в офісі Ř.Š, Z.Ř.

Анкета має бути належним чином заповнена, підтверджена лікарем, класифікація засвідчена підписом та печаткою.

До заяви має бути додана рекомендація шкільної консультативної установи.

Критерії процедури вступу на 2023/2024

напрям навчання: Практична школа два роки, код: 78-62-С/02

Процедура вступу на освіту відбуватиметься у формі співбесіди.

приймаються учні з особливими освітніми потребами.
Усі абітурієнти подають до Заявки на навчання рекомендацію шкільної консультативної установи (СПЦ, ППП) для навчання у школі.

Критерії прийому:

 • виконання обов’язкового відвідування школи,
 • рекомендація шкільних приміщень для навчання,
 • оцінювання учнів за останні 3 періоди класифікації,
 • ознака поведінки,
 • повнота наданих документів,
 • співбесіда з претендентом.