Kriteria pro přijetí

žáků do Praktické školy dvouleté

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60 a Vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách rozhodla ředitelka školy, že se přijímací zkouška pro obor Praktická škola nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12 studentů

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2017/18 – obecné informace Více …

 

Přijímací řízení do PŠ I. pro školní rok 2017/18:

I. kolo přijímacího řízení proběhne dne 26. 4. 2017 (středa).
II. kolo přijímacího řízení proběhlo dne 24. 5. 2017 (středa).

 

Kritéria pro přijímací řízení

Do oboru Praktická škola dvouletá jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, tělesným, sluchovým, s vadami řeči, s autismem a vývojovými poruchami učení a chování).
Všichni uchazeči doloží k Přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) ke studiu na škole pro zdravotně postižené žáky (obor Praktická škola dvouletá).

Kriteria pro přijímací řízení:

  1. splnění povinné školní docházky,
  2. doporučení školského zařízení ke studiu,
  3. hodnocení žáka za poslední 3 klasifikační období,
  4. známka z chování.