Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní školy a praktické školy Brno, Vídeňská, příspěvková organizace tvoří výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Spolupracují s ním třídní učitelé, vychovatelky školní družiny, asistenti pedagoga.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.

Hlavní cíle

 • Vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole a školní družině.
 • Zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovému chování preventivními aktivitami a nácvikem dovedností při řešení rizikových situací.
 • Vytvářet důvěryhodný vztah mezi třídními učiteli a žáky.
 • Vštěpovat žákům zásady správného životního stylu.
 • Nabízet a propagovat volnočasové aktivity školy.
 • Účinně a aktivně zapojit žáky do prevence kyberšikany.
 • Zprostředkovávat nabídku jiných organizací v mimoškolních aktivitách.
 • Navazovat úzkou spolupráci s rodiči v době konzultačních hodin a třídních schůzek.

Členové týmu

Mgr. Vlasta Čejková

Výchovná poradkyně, Kariérový poradce
Tel.:  543 249 940
e-mail:
Konzultační hodiny:

PhDr. Bohumil Novotný

Metodik prevence
Tel.: 543 248 940
e-mail:
Konzultační hodiny:

Externí pracovník ve škole:

 Mgr. Bohdan Čermák
Speciální pedagog – etoped
Konzultace: úterý 8.00 – 11.00 hodin

 • absolvent Speciální pedagogiky na UP Olomouc
 • komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii – psychodynamický směr – Pdf UK Praha
 • sebezkušenostní kurz skupinové arteterapie, kurz práce se sny, kurz primární prevence zneužívání návykových látek
 • dlouhodobá práce s rodinami, které se potýkají s poruchami chování
 • individuální, skupinová a rodinná terapie, práce s týmem
 • vedoucí Střediska výchovné péče Brno