Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní školy a praktické školy Brno, Vídeňská, příspěvková organizace tvoří výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Spolupracují s ním třídní učitelé, vychovatelky školní družiny, asistenti pedagoga.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.

 

Hlavní cíle:

  • Vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole a školní družině.
  • Zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovému chování preventivními aktivitami a nácvikem dovedností při řešení rizikových situací.
  • Vytvářet důvěryhodný vztah mezi třídními učiteli a žáky.
  • Vštěpovat žákům zásady správného životního stylu.
  • Nabízet a propagovat volnočasové aktivity školy.
  • Účinně a aktivně zapojit žáky do prevence kyberšikany.
  • Zprostředkovávat nabídku jiných organizací v mimoškolních aktivitách.
  • Navazovat úzkou spolupráci s rodiči v době konzultačních hodin a třídních schůzek.

 

Členové týmu:

Mgr. Miroslava Růsková – výchovná poradkyně, kariérové poradenství

Tel.:  543 249 940, 602 710 743

e-mail: miroslava.ruskova@videnska.cz

Konzultační hodiny:

PhDr. Bohumil Novotný preventista sociálně patologických jevů

Tel.: 543 248 940

e-mail: bohumil.novotný@videnska.cz

Konzultační hodiny: