Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní školy a praktické školy Brno, Vídeňská, příspěvková organizace tvoří výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Spolupracují s ním třídní učitelé, vychovatelky školní družiny, asistenti pedagoga.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.

Hlavní cíle

 • Vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole a školní družině.
 • Zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovému chování preventivními aktivitami a nácvikem dovedností při řešení rizikových situací.
 • Vytvářet důvěryhodný vztah mezi třídními učiteli a žáky.
 • Vštěpovat žákům zásady správného životního stylu.
 • Nabízet a propagovat volnočasové aktivity školy.
 • Účinně a aktivně zapojit žáky do prevence kyberšikany.
 • Zprostředkovávat nabídku jiných organizací v mimoškolních aktivitách.
 • Navazovat úzkou spolupráci s rodiči v době konzultačních hodin a třídních schůzek.

Členové týmu

Mgr. Miroslava Růsková

Výchovná poradkyně
Tel.:  543 249 940
e-mail: miroslava.ruskova@videnska.cz
Konzultační hodiny:
pondělí 13.00 – 14.00 hodin (rodiče)
úterý 13.00 – 14. 00 hodin (učitelé)

Mgr. Anna Breiová

Kariérové poradenství
Tel.:  543 249 940
e-mail: anna.breiová@videnska.cz
Konzultační hodiny:

PhDr. Bohumil Novotný

Metodik prevence
Tel.: 543 248 940
e-mail: bohumil.novotný@videnska.cz
Konzultační hodiny:
úterý 13.00 – 14.00 hodin (učitelé)
středa 12.00 – 13.00 hodin (žáci)

Externí pracovníci ve škole:

 Mgr. Bohdan Čermák
Speciální pedagog – etoped
Konzultace: úterý 8.00 – 11.00 hodin

 • absolvent Speciální pedagogiky na UP Olomouc
 • komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii – psychodynamický směr – Pdf UK Praha
 • sebezkušenostní kurz skupinové arteterapie, kurz práce se sny, kurz primární prevence zneužívání návykových látek
 • dlouhodobá práce s rodinami, které se potýkají s poruchami chování
 • individuální, skupinová a rodinná terapie, práce s týmem
 • vedoucí Střediska výchovné péče Brno

Mgr. et Mgr. Jakub Tichý
Psycholog a speciální pedagog
Konzultace: středa 8.00 – 11.00 hodin

 • Absolvent speciální pedagogiky obor etopedie na PedF MU.
 • Absolvent psychologie na FF MU.
 • Psychoterapeutický výcvik SUR s psychodynamickým zaměřením.
 • Účastník kurzů práce s dětskou kresbou, práce s dětmi s ADHD a kurzu zkušenostně reflektivního učení.
 • Pracovní zkušenosti z krizového centra pro děti a intervenčního centra pro oběti domácího násilí.
 • Dlouhodobé působení ve Středisku výchovné péče Brno.