Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Mateřské školy, základní školy a praktické školy Brno, Vídeňská, příspěvková organizace tvoří výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Spolupracují s ním třídní učitelé, vychovatelka školní družiny, asistenti pedagoga.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.

 

Hlavní cíle:

  • Vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole a školní družině.
  • Zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovému chování preventivními aktivitami a nácvikem dovedností při řešení rizikových situací.
  • Vytvářet důvěryhodný vztah mezi třídními učiteli a žáky.
  • Vštěpovat žákům zásady správného životního stylu.
  • Nabízet a propagovat volnočasové aktivity školy.
  • Účinně a aktivně zapojit žáky do prevence kyberšikany.
  • Zprostředkovávat nabídku jiných organizací v mimoškolních aktivitách.
  • Navazovat úzkou spolupráci s rodiči v době konzultačních hodin a třídních schůzek.

 

Členové týmu:

Mgr. Iveta Bognerová – výchovná poradkyně, kariérové poradenství

Tel.: 543 248 940

e-mail: iveta.bognerova@videnska.cz

Konzultační hodiny: Po 13.00 – 13.45 h

 

Mgr. Bohumil Novotný – preventista sociálně patologických jevů (ul. Lidická)

odkaz na stránky  www.zslidickabrno.cz