EVVO

EVVO nebo-li Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta. Environmentální výchova je chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí. Je významným předpokladem udržitelného rozvoje, jež je ve světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje.

m

Školní plán EVVO (doc)

Plán EVVO

vychází ze Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Výchozí teze:

Enviromentální výchova bude průběžně včleňována do všech předmětů na prvním i druhém stupni, vhodně připomenuta ve slovních úlohách v matematice, v článcích čítanek, zdravý životní styl v tělocviku, při práci na školním pozemku.
Budeme třídit odpad, zaměříme se zejména třídění papíru a můžeme tak získat finanční prostředky na nákup drobného materiálu do PV.
Budeme pečovat o zeleň na školní zahradě, o květiny ve třídách a na chodbách školy.
Budeme se snažit využívat školní zahradu k výuce přírodovědy, ale pro hodiny čtení či výtvarné výchovy.
Povedeme děti k šetření energií a zejména vody ve škole i v domácnosti.
Budeme dětem připomínat zdravý životní styl – výživa, poruchy příjmu potravy, sport, otužování, zdravé sociální vztahy ve třídě. Na třídních schůzkách oslovit rodiče a probrat s nimi vhodnost některých potravin pro jejich děti – například energetických nápojů.
Žáci se zúčastní programů Ekocentra, dle výběru učitelů.
Zapojíme se do výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.
Průběžné využívání pomůcky „Zlatá nit“ v různých předmětech tohoto didaktického materiálu.

Září, říjen, listopad

Cvičení v přírodě – výlet do okolí školy.
Rozhovory o třídění odpadů – využití kontejnerů umístěných u školy.
Práce na školním pozemku – pozorování rozkladu přírodního materiálu, příprava pozemku na období klidu.
Sběr přírodnin a jejich využití v pracovním vyučování a výtvarné výchově.
Výstavka prvního stupně 4., 5., 6. r. – „Dary podzimu“ chodba druhé patro.
Zapojení do pilotních projektů „Otevřené zahrady“ – Nejcennější tekutina
Flora a fauna Moravy

Prosinec, leden, únor

Vánoční zvyky – výzdoba tříd a školy, návštěva vánočních programů Ekocentra.
Zdravý životní styl v souvislosti s vánočním obžerstvím.
Zimní sporty a otužování, přiměřené oblékání.
Pozorování změn v přírodě v rámci vycházek.
Krmení ptáků.
Podporujeme třídění odpadu. Projekt 6. ročník. „Třídíme odpad“ – průběžný

Březen, duben, květen

Jaro v přírodě – vycházky do okolí, k řece.
Jarní a Velikonoční výzdoba tříd i školy.
Jarní práce na zahradě.
Pozorování hmyzu na školní zahradě, stavění domečků pro hmyz.
„ZELENÝ OSTROV“ – vytvoření projektu pro 3., 4. a 5. ročník na podkladě pomůcky z Lipky.

Červen

„Hrajeme si s přírodou“ projekt pro 1. – 3. r. – ekohry na školní zahradě.
Sklizeň plodin na školním pozemku.
Školní výlety a cvičení v přírodě.
Vyhodnocení celoročního plánu EVVO
Vyhodnocení projektů „Třídíme odpad“, Zelený ostrov „Hrajeme si s přírodou“