Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků.

Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy chování a děti s kombinací zdravotního postižení a s autismem (porucha autistického spektra: autismus , apla).

Žáky přibíráme celoročně na základě doporučení školského poradenského pracoviště.

k

Základní škola se profiluje ve výtvarné oblasti a sportovních aktivitách.

Vzdělávací program:

Č.j. 444/08/2007, Škola pro život – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
s minimálními očekávanými výstupy

Č.j. 444/08/2007, Škola pro život – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání