Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Složení školské rady

  • Zástupci zřizovatele: Ing. Jan Sochor,  p. Daniel Kikta, p. Bedřich Toman.
  • Zástupci pedagogů: Mgr. Eva Wasserbauerová, PhDr. Bohumil Novotný, Mgr. Jarmila Kitnerová.
  • Zástupci rodičů:  p. Bohdana Procházková, Bc. Martin Fikrt, p. Petra Vágnerová.
Ke stažení