Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Zvolení členové – ul. Vídeňská:

  • za zřizovatele (od 20.2.2018) – Bedřich Toman, Daniel Kikta, Ing. Jan Sochor,
  • za zákonné zástupce žáků – Odstrčilová Petra, Klein Michal, Koháčková Věra,
  • za pedagogické pracovníky školy – Mgr. Eva Jelínková (zapisovatelka), Mgr. Martina Straková (předseda), Mgr. Daria Škvorcová.