Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

ul. Vídeňská:

Školská rada na ul. Vídeňská na základě sloučení se školou na ul. Lidická dnem 1. 1. 2018 zanikla. Školská rada na ul. Lidická dále pokračuje. Nové volby do Školské rady proběhnou na podzim 2019 (členové z řady učitelů a rodičů).

Zvolení členové – ul. Lidická:           odkaz na  www.zslidickabrno.cz/skolska-rada