Jídelna

Informace ke stravování

Odběr obědů: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Školní kuchyň Lipová

Ve školní jídelně se mohou stravovat jen ti strávníci, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem. Přihláška je platná podobu jednoho školního roku.

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., 4 odst. 9 se považuje za pobyt ve škole první den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc).
To znamená, že první den nemoci, kdy už oběd nelze odhlásit je možné tento oběd si vyzvednout do jídlonosičů.
Jiné nádoby či sklenice nejsou přípustné. Jídlonosiče musí být vždy čisté.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí stravování změny, týkající se: změny adresy či ukončení stravování.

Cena obědů:

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku – tj. od 1. září do 31. srpna.

Strávníci

  7 – 10 let                                  24,- Kč

11 – 15 let                                  27,- Kč

15 let a více                                29,- Kč

zaměstnanci                                55,- Kč