Jídelna

Informace ke stravování – odběr obědů z Dětského domova Brno, Jílová, příspěvková organizace

Sídlo: Jílová 119/13, Brno 639 00

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školských zařízení.

Ve školní jídelně se mohou stravovat jen ti strávníci, kteří mají řádně vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem. Přihláška je platná podobu jednoho školního roku.

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., 4 odst. 9 se považuje za pobyt ve škole první den neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc).
To znamená, že první den nemoci, kdy už oběd nelze odhlásit je možné tento oběd si vyzvednout do jídlonosičů.
Jiné nádoby či sklenice nejsou přípustné. Jídlonosiče musí být vždy čisté.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí stravování změny, týkající se: změny adresy či ukončení stravování.

Cena obědů:

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku – tj. od 1. září do 31. srpna.

Strávníci

  7 – 10 let                                  27,- Kč

11 – 14 let                                  29,- Kč

15 let a více                                31,- Kč

zaměstnanci a ostatní                  59,- Kč