EVVO

EVVO nebo-li Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta.

Environmentální výchova je chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí.

Je významným předpokladem udržitelného rozvoje, jež je ve světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje.

Ke stažení

Plán EVVO

vychází ze Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Výchozí teze

Enviromentální výchova bude průběžně včleňována do všech předmětů na prvním i druhém stupni, vhodně připomenuta ve slovních úlohách v matematice, v článcích čítanek, zdravý životní styl v tělocviku, při práci na školním pozemku.

  • Budeme třídit odpad, zaměříme se zejména třídění papíru a můžeme tak získat finanční prostředky na nákup drobného materiálu do PV.
  • Budeme pečovat o zeleň na školní zahradě, o květiny ve třídách a na chodbách školy.
  • Budeme se snažit využívat školní zahradu k výuce přírodovědy, ale pro hodiny čtení či výtvarné výchovy.
  • Povedeme děti k šetření energií a zejména vody ve škole i v domácnosti.
  • Budeme dětem připomínat zdravý životní styl – výživa, poruchy příjmu potravy, sport, otužování, zdravé sociální vztahy ve třídě. Na třídních schůzkách oslovit rodiče a probrat s nimi vhodnost některých potravin pro jejich děti – například energetických nápojů.
  • Žáci se zúčastní programů Ekocentra, dle výběru učitelů.
  • Zapojíme se do výtvarných soutěží s ekologickou tématikou.
  • Průběžné využívání pomůcky „Zlatá nit“ v různých předmětech tohoto didaktického materiálu