Kritéria pro přijetí žáků

Praktická škola dvouletá

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 60, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

 • 1. termín 9. dubna 2024
 • 2. termín 10. dubna 2024
 • náhradní termín 25. dubna 2024

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025  

obor: Praktická škola dvouletá, kód: 78-62-C/02

Přijímací řízení do oboru vzdělávání bude probíhat formou pohovoru.

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme přijmout – 12 žáků.

Kritéria pro přijímací řízení:

Schopnosti a zájem o vzdělávací obor:

 • osobní pohovor,
 • grafomotorická část,
 • znalostní část,
 • poznávací část.

Povinné přílohy přihlášky:

 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) ke studiu na škole zřízené podle § 16, odst.9 ŠZ,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Hodnocení splnění kritérií pro přijetí uchazeče:

Uchazeč v jednotlivých kritériích přijímacího řízení dosahuje bodového hodnocení.

Pořadí uchazečů bude stanoveno dle počtu dosažených bodů sestupně. Bodové hodnocení v jednotlivých kritérií je stanoveno takto: Pohovor s uchazečem (schopnosti pro zvládnutí náročnosti oboru a zájem o vzdělávací obor) – 20 bodů, úplnost dodaných dokumentů (přihláška včetně příloh) – 6 bodů.

Celkový možný počet dosažených bodů je 26. Hranice úspěšnosti splnění kritérií pro přijetí je stanovena 20ti body.

Přídavná kritéria v případě rovnosti počtu bodů, bude v daném pořadí rozhodovat:

 • lepší bodový výsledek z pohovoru s uchazečem přijímacího řízení v oblasti znalostní a poznávací,
 • lepší průměrný prospěch na vysvědčení v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce,
 • třída, ve které uchazeč končí povinnou školní docházku,
 • preference oboru vzdělávání na 1. místě v přihlášce.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

Výsledky se dozvíte dne 15. května 2024 zveřejněním seznamu výsledků přijímacího řízení ředitelkou školy na veřejně přístupném místě školy ve vestibulu školy (vitríně školy, školním webu) a v systému DiPSy.

Tím se rozhodnutí považuje za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.