Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel. Člen školské rady je jmenován na tříleté funkční období.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Složení školské rady

  • Zástupci zřizovatele (od 12.7.2021): Dominik Levíček, Mgr. Vladimír Nezdařil, Mgr. Bohdan Čermák, 
  • Zástupci pedagogů: Mgr. Viera Bučkova (od 30.8.2023), PhDr. Bohumil Novotný, Mgr. Jarmila Kitnerová.
  • Zástupci rodičů: (od 1.9.2022) p. Simona Vencbauerová, p. Martin Lindr, Mgr. Radek Vogel Ph.D.
Ke stažení