Přijímací řízení na SŠ – 2020/2021

Zákonný zástupce žáka (rodič) si pořídí Přihlášku ke studiu ve střední škole.

Přihláška ke studiu ve střední škole – lze použít

a)       tiskopisy zakoupené v prodejně SEVT (ulice Česká, vedle obchodního domu Vágner),

b)       tiskopisy vytištěné z internetu z www.msmt.cz (barevné i černobílé).

Žák si může podat 1 – 2 přihlášky.

Přihlášky lze podat na 1 – 2 různé školy, nebo na 1 – 2 obory stejné školy.

Při vyplňování přihlášky do kolonky 1. škola píšete školu nebo obor, kterou chce žák studovat v první řadě,
kolonka 2. škola je škola nebo obor, kterou chce žák studovat v případě nepřijetí na 1. školu nebo obor.


Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků naší ZŠ:

Zákonný zástupce žáka odevzdá vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky do školy nejpozději do 7. 2. 2020.
Přihlášku potvrdí a podepíše ředitel školy.

nebo

Zákonný zástupce žáka vyplní dokument se školou a obory, na kterých chce žák studovat a do 7. 2. 2019 odevzdá do školy (třídní učitelce). Škola vytiskne přihlášku ke studiu na SŠ s vyplněnými údaji. Přihlášku potvrdí a podepíše ředitel školy. Pak je nutné nechat přihlášku potvrdit lékařem.

Vyplněnou přihlášku si po předchozí písemném vyzvání v žákovské knížce vyzvedne zákonný zástupce žáka osobně ve škole. Současně s přihláškou si vyzvedne jeden zápisový lístek.


Potvrzené přihlášky zákonný zástupce žáka doručí na střední školy (přímo řediteli školy) osobně nebo poštou, a to nejpozději do 1. 3. 2020 (první kolo přijímacího řízení).

Podle požadavků střední školy zákonný zástupce žáka doloží k přihlášce další potřebné doklady, např.:

  • doporučení ke studiu ze Speciálně pedagogického centra (adresa viz níže),
  • (psychologické vyšetření z Pedagogicko psychologické poradny).

Pokud si žák podá přihlášku na OU Lomená, SŠ pro sluchově postižené a OU Gellnerova, OU Cvrčovice, SŠ pro ZP Kamenomlýnská, SŠ R. D. Roosevelta pro TP Kociánka, je nutné, aby k přihlášce bylo doloženo Doporučení ke studiu na této střední škole. Toto vyšetření provádí SPC Sekaninova.

Jestliže žák bude studovat jinou střední školu než výše uvedené a zákonný zástupce bude chtít, aby byl žák zohledněn v procesu středoškolského vzdělávání, je žádoucí, aby k přihlášce doložil vyšetření z PPP, které upřesní způsob zohlednění. Vyšetření si domluví v PPP, kde byl již dříve vyšetřen.

Termín 1. kola přijímacích zkoušek – od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Termín 2. kola přijímacích zkoušek – určí ředitel střední školy.

V případě, že je žák přijat na střední školu, je povinností zákonného zástupce žáka odevzdat zápisový lístek řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nemáte stále jasno, kterou ze dvou zvolených škol si vybrat, doporučuji počkat na rozhodnutí o přijetí z obou škol, a teprve pak odevzdat zápisový lístek. Po odevzdání zápisového lístku na střední školu již nelze školu změnit!!!

Neodevzdá-li zákonný zástupce žáka zápisový lístek řediteli střední školy, na kterou byl žák přijat, vzdává se  žák práva být přijat a studovat tuto střední školu. Tento zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Podruhé jej lze uplatnit jen v odvolacím řízení.

Zákonný zástupce žáka obdrží jeden zápisový lístek. Při jeho ztrátě bude zákonnému zástupci vydán nový zápisový lístek oproti písemnému čestnému prohlášení o ztrátě a žádosti o vydání.

Pokud není žák přijat na střední školu v prvním kole přijímacího řízení, pak může zákonný zástupce žáka podat libovolný počet přihlášek do druhého kola přijímacího řízení na libovolný počet škol a postupuje zcela stejným způsobem jako v prvním kole. Seznam škol, které vypisují 2. kolo přijímacího řízení je na internetových stránkách odboru školství Jihomoravského kraje nebo se můžete přijít informovat do školy.

Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním přihlášky, obraťte se včas na výchovnou poradkyni, která Vám pomůže přihlášku vyplnit. Po odevzdání přihlášek 7. 2. 2020 bude jejich správnost překontrolována výchovnou poradkyní a v případě, že bude nutno přihlášku opravit, budete o této skutečnosti včas informováni.

Jestliže máte jakýkoliv dotaz týkající se volby střední školy či přijímacího řízení na střední školu, můžete kontaktovat výchovnou poradkyni. 

Akreditovaná pracoviště provádějící psychologické vyšetření žáků

(kontaktujte pracoviště, které Vám provedlo předchozí vyšetření)

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Brno, Sekaninova 1

Husovická 14

614 00 Brno

tel.: 545 241414

 

Speciálně pedagogické centrum při MŠ spec., ZŠ spec. a PŠ Brno, Ibsenova

Ibsenova 1

638 00 Brno

tel.: 548 220 231

 

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Brno, Štolcova – pro žáky s PAS

SPC přesunuto z důvodu rekonstrukce budovy.

Lomená 44

 

Speciálně pedagogické centrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro zdrav. znevýhodněné Brno, Kamenomlýnská 2

 

Toto psychologické vyšetření je potřeba objednat co nejdříve, aby vyšetření a zpráva mohla být přiložena jako příloha k přihlášce na střední školu.