Domácí učení

Vážení rodiče a žáci,

třídní učitelé jsou k dispozici na kontaktním e-mailu, telefonu. Obraťte se podle potřeby v dopoledních hodinách na učitele, který poskytne zpětnou vazbu a podporu při Vašem domácím učení. Domácí učení vypracujte podle zadaných pokynů.

Děkujeme za spolupráci.

Od 1. 6. 2020 budou úkoly pro dálkové vzdělávání umístěny ve školním informačním systému „i-škola“.
Zákonným zástupcům budou předány přihlašovací údaje.
Návod si můžete stáhnout a vytisknout (viz níže), nebo Vám bude na vyžádání předán ve škole v tištěné podobě.

Příručka Domácí úkoly, která je k vytištění ZDE (pdf).

 

Odkazy, které můžete použít na učení a procvičování učiva:

Školákov    Škola s nadhledem    KamiNet     Luštěnky

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Desatero pro rodiče  (pdf)

Úkoly na duben, květen

Třídní učitelka – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

Propozice pro opakování – odkazy:

pracovní listy – počítání   pracovní listy – zrakové vnímání   pracovní listy – základy čtení   obrázkové sudoku

pracovní listy – co do řady nepatří

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I . třída (1. ročník, 4. ročník)

Pokud budete potřebovat poradit, můžete kontaktovat v dopoledních hodinách paní třídní učitelku.

1. ročník:

Český jazyk – březen, duben, květen

Čtení – dokončení slabikáře po str. 95, čtení psacího písma od str. 98, hledání stejných slabik a slov str. 114 a 116
Psaní – písanku dokončit, pokud není, opis písmen, slov a vět podle slabikáře od str. 98 dle vlastního výběru

 

Slabikář – str. 84 – 89, str. 110 – 111
Písanka – dopsat až do konce.

 

Psaní: písanka str. 85-89, písmeno s ,j.
Čtení: slabikář str. 76-81, písmeno S,s. Čtení psacího písma ve slabikář i str. 98-108.
 1. Čtení slabik, slov, jednoduchých vět. Vykřičník. Psaní
 2. Čtení s porozuměním, jednoduché texty. Vyvození hlásky a písmeneOpis psacího písma.
 3. Reprodukce říkanek a básniček. Čtení slov typu táta, Ota
 4. Jednoduché srozumitelné pokyny, čtení typu táto!, Oto! Vyvození hlásky a písmenePsaní písmene tT.
 5. Hlavní postava a její vlastnosti. Čtení slov s předložkou Psaní – opakování.
 6. Rozpočítadla, hádanky, říkadla. Písmeno
 7. Hádanky, říkadla, básně, pohádky. Vyvození hlásky a písmene Psaní písmene s.
 8. Orientace na stránce, porozumění textu. Nácvik psaní j – dolní kličky

 Učivo ze čtení je ve slabikáři, ke psaní slouží písanka, psaní můžete procvičovat i mimo písanku, do jiného sešitu.

Matematika – březen, duben, květen

Procvičování učiva: počítání do 5 – psát příklady na sčítání a odčítání do 5, počítat i zpaměti

Učebnice –  str. 49 – 51, vytvářet a psát do sešitu příklady na sčítaní a odčítaní do 5.

Učebnice str. 46-49, počítání do 5

 • porovnávání čísel v oboru do 4, dočítání
 • porovnávání čísel v oboru do 4, sčítání, dočítání, psaní čísla 4
 • jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 4
 • vytvoření konkrétních představ o číslech v oboru do 5, příprava pro psaní čísla 5, vyvození čísla 5
 • základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, koule, válec
 • sčítání a odčítání v oboru do 5, manipulační činnosti, rozklad čísla 5, což je 5 rozložíme na 4 a 1, 3 a 2, 2 a 3, 1 a 4
 • základní útvary v rovině a prostoru což je trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
 • psaní čísl 5

Počítejte pomocí prstů a jiného názoru, např. víček, pastelek, popř. peněz. Příklady pište do sešitu. 

 

Prvouka:  vybírat učivo v pracovním sešitu dle vlastního uvážení.

 

1.ročník – speciální vzdělávání – žák M.S.

Třídní učitelka – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

Čtení – procvičovat písmeno Aa, Ii, naučit písmeno Ee, můžete použít okopírované listy, které má mít Milan u sebe. Dále použijte knížky, časopisy, kde budete písmena vyhledávat.

Psaní – uvolňovací cviky, rovné čáry shora dolů, ze spodu nahoru, šikmé čáry shora dolů a ze spodu nahoru, vlnovky, volné črtání na papíře

Matematika – pojem více x méně, manipulase s předměty, budete dělat skupiny prcvků, kde je jich více nebo méně. Použijte víčka, pastelky, mince atd.

Řečová výchova – ukazujte si v knížkách, časopisech, letácích obrázky, říkejte si, co na nich je, opakujte barvy, dávejte si otázky a odpovědi.

4. ročník:

Český jazyk – březen, duben, květen

Český jazyk – závěrečné opakování str. 69 – 72

Písanka – dokončit; opakovat abecedu, měkké a tvrdé souhlásky, pracovní sešit – nedopsaná cvičení

Čtení – články v čítance, časopisech, novinách, číst knížky dle vlastního výběru

 

Český jazyk – učebnice str. 65 – 68, měkké a obojetné souhlásky, procvičování abecedy

Písanka – pokračovat – další dvě stránky

Čítanka – dle vlastního výběru

Český jazyk: souhlásky měkké, učebnice str.62-64, dále učení abecedy, pracovní sešit str. 14-15, písanka pokračovat do str. 35 včetně
Čtení: cokoliv v čítance, číst z knížek a časopisů

 Krátké a dlouhé samohlásky. Abeceda. Tiché čtení. Orientace ve čteném textu.

 • Krátké a dlouhé samohlásky.
 • Krátké a dlouhé samohlásky.
 • Souhlásky tvrdé. Čtení s porozuměním. Přepis, opis. Správná výslovnost, opis, přepis slov a vět.
 • Souhlásky měkké. Literární druhy a žánry. Pozdrav, otázka, komunikace
 • Souhlásky měkké.

Souhlásky měkké. Porozumění textu. Prostředí reálné a pohádkové. Psaní číslic

Učivo je v učebnici a čítance, ke psaní slouží žlutá písanka – pište přibližně po stránku 35, pokud nemáte doma písanku, pište text z časopisů, knížek, čítanky.

Matematika – březen, duben, květen

Procvičování učiva: opakovat násobilku, opakovat sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Pracovní sešit – nedopsaná cvičení

Pracovní sešit – geometrie str. 55 – 56

 

Učebnice – opakování sčítání a odčítaní do 100, dokončit násobilku

Pracovní sešit – str. 40 – 48 – násobky čísla 8, 9, str. 49 – 52 – hmotnost, objem, délka, čas

 

Učebnice – opakování sčítání a odčítání do 100 i písemné, násobilka 8,9. Pracovní sešit str. 22-24

 • Písemné sčítání dvouciferných čísel, bod – popis, úsečka
 • Písemné sčítání dvouciferných čísel, násobky 6, bod – popis, úsečka
 • Písemné odčítání dvouciferných čísel, bod – popis, úsečka
 • Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, tělesa
 • Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, tělesa
 • Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, násobky 7, tělesa
 • Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, rýsování a porovnávání úseček
 • Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, tělesa
 • Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel, tělesa

Učivo je v učebnici matematiky, pokud máte doma pracovní sešit, můžete vybrat příslušná cvičení i tam. Příklady také pište do obyčejného sešitu.

 Anglický jazyk: pracovní list (pdf) ,   pracovní list (pdf)

Přírodověda, Vlastivěda – učivo dle vlastního výběru, cvičení v pracovních sešitech dle vlastního výběru.

 

II. třída (2. ročník, 3. ročník)

Třídní učitelka – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

Úkoly předané třídní učitelkou odevzdat do 18.5. 2020 (25.5. 2020) do školy.

 

Vše odevzdat 29. 4. 2020 po 9. hod. do školy.

2. ročník

Český jazyk

Slabikář str. 101-106 číst, vyvození nové hlásky ř,Ř  pomocí básně na str. 142. Báseň naučit zpaměti.

Popis věcí a dějů na obrázku ve slabikáři, čtení s porozuměním ( dítě musí vědět o čem čte a rozumět významu slov, která čte např. koráb, moře atd. )

Str. 106  – povídat si o řemeslech, kdo co dělá, např. pekař peče pečivo – rohlíky, chleba , dalamánky, buchty atd.

Str. 132 přečíst a opsat do školního sešitu

Písanka str. 89-91.

Diktát slov z písanky .

Matematika

Učebnice str. 19 – 30.

Do učebnice pracovat tužkou, příklady na sčítání a odečítání přepsat do školního sešitu a vypočítat.

Ostatní cvičení vypracovat do učebnice TUŽKOU!!!!

3. ročník:

Český jazyk

Čítanka str. 78-84 číst s porozuměním textu, významu slov a děje.

Vypracovat a přepsat do školního sešitu ČJ zadaná cvičení:

Str. 78 cv. 1,2,3;  Str. 81 cv. 1,2,3;

Str. 117 přepsat sloupce slov označené str. 78 a str. 81, vysvětlit význam těchto slov – ústně.

Písanka zakroužkované strany.

Diktát slov a vět z písanky, čítanky. Do sešitu diktáty.

Opakovat čtení a psaní slov s di-ti-ni, dy-ty-ny,;  ď, ť, ň;  dě, tě, ně – diktát slov s těmito slabikami viz. čítanka str. 116-117.

Matematika

Do školního sešitu M vypracovat zadané cvičení z učebnice matematiky.

Str. 42 cv. 4,5;  Str. 44 cv. 5,6;  Str. 46 cv. 4,5;  Str.47 cv. 4,5;  Str.48 cv. 2;  Str. 49 cv. 3,4,5;

Anglický jazyk: pracovní list (pdf)

 

 

Vše odevzdat 15. 4. 2020 po 9. hod. do školy.

2. ročník:

Český jazyk:

Čtení – číst ve slabikáři po stranu 100. Vyvození nových písmen Ž, F, G – říkanky str. 142.

Opis – slabikář strana 116 – 131 přepsat do cvičného sešitu.

Písanka – po stranu 88 včetně.

Diktát – zkoušet diktovat slova z písanky, do školního sešitu.

Matematika: Pracovní sešit vyplnit po stranu 40 včetně. Procvičovat podobné příklady do sešitu matematiky.

Prvouka: Časová orientace – dny v týdnu vyjmenovat (který den je dnes, včera, zítra); měsíce v roce, který měsíc je nyní; jarní měsíce; roční období.

3. ročník:

Český jazyk: 

Čítanka – číst str. 60 – 75.

Zadaná cvičení vypracovat a přepsat do školního sešitu:

Str. 60 cvičení 1,2 ; Str. 63 cvičení 1,2 ; Str. 67 cvičení 1,2 d-ď;  cvičení 1,3 t-ť ; Str. 68 cvičení 1,4 ; Str. 73 cvičení 1,2,3

Písanka č. 3 dopsat celou.

Diktát slov a vět z písanky, z čítanky str. 117 – slova k procvičování a opakování, probrané strany. Psát do sešitu – diktáty.

Matematika: Pracovní sešit vypracovat po stranu 41 včetně. Procvičovat podobné příklady na papír nebo sešitu.

Prvouka: Časová orientace – dny v týdnu, měsíce v roce, roční období.

Anglický jazyk:  pracovní list (pdf)

 3. a 6. ročník – speciální vzdělávání – žák M.M.H. a žákyně J.F.

Třídní učitelka – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

 

III. třída (5. ročník)

Úkoly květen

Úkoly donést do školy dne 18. 5. 2020 v dopoledních hodinách.

ČT – str. 51 – 56 ,,Cipísek“

ČJ – PS dokončit, opakovat vyjmenovaná slova po ,,B, L,  M“

M – PS pro 5.roč. dokončit, opakovat násobky

 • Pozor: převody jednotek jsme neprobrali, udělejte společně s dětmi, zaokrouhlování jsme dělali na začátku šk.roku, je nutné dětem připomenout (učivo pochopily)

– str. 39 – 40 ,,Život rostlin“

 • 41 – 43 ,,Není rostlina jako rostlina“
 • 44 – 46 ,,Kulturní rostliny“

Modrý rámeček – odpovědět písemně na otázky

VL – str. 32 – 33 ,,Česká republika“ – největší města (přečíst, napsat, naučit )

AJ – opakovat slovní zásobu

 

Úkoly do 29.4. 2020

Český jazyk – dokončit pracovní sešit a opakovat učivo. Čtení procvičovat.

Matematika – dokončit pracovní sešit a opakovat učivo. 

Anglický jazyk – opakování viz. sešit –  časování slovesa ,,to be“, barvy, číslice; Waht time is it?

Vlastivěda – učebnice str. 16 – 17, naučit.

Přírodopis – učebnice str. 34 – 38 vypracovat otázky.

 

Úkoly do 15.4. 2020

Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po B, L,M uč. str. 68; písemně do školních sešitů str. 68/ cv. 19, str. 69/cv. 20, str. 70/cv. 23,24, str. 72/ cv. 1, str. 73/ cv .3

Matematika – do školních sešitů str. 56/ cv. 2,3,4,5; str. 57/ cv. 2,3,4; str. 58/cv. 5,6,7,8,9,10; str.31/cv. 1,2,3,4,5,6

Anglický jazyk – opakování viz. sešit – časování slovesa ,,to be“, barvy, číslice; Waht time is it?

Vlastivěda – Lidé a čas, naučit se rozpoznávat hodiny (celá, půl, čtvrt, třičtvrtě)

Přírodopis – opiš otázky a písemně odpověz str. 23 Ptáci; Domácí ptáci str.27; Péče o volně žijící ptáky str.30 ot. Str. 31;

Hmyz str. 32, ot. Str.33

 5.ročník – speciální vzdělávání – žákyně O.D.

Třídní učitelka – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

 

 IV Z. třída (1., 3., 4. ročník)

Úkoly květen – do 18.5. 2020 (25.5. 2020)

Český jazyk:

Pracovní listy (pdf):    1. ročník    3.- 4. ročník     4. ročník

Matematika

Pracovní listy (pdf):    1. ročník    3. ročník   4. ročník

Prvouka:

Pracovní listy (pdf):    1. ročník    1.- 3. ročník    3. ročník

Přírodověda, Vlastivěda:

Pracovní listy (pdf):    4. roč. PŘ    4. roč. VL

Anglický jazyk:

Pracovní listy (pdf):    3. roč.   4. roč.

 

Úkoly do 29. 4. 2020

Český jazyk: 

1. ročník

M. M.: Slabikář str. 58 – 67, plnit úkoly ve spodním růžovém rámečku.

Písanka – předané informace matce – písanka pro 1. ročník – 4. sešit.

3.ročník

A. J.:  úkoly zadány- domluva s matkou

J. M.:

 • PS č. 1 str. 32 – 35 (učebnice str. 42 – 46) – vyjmenovaná slova po M + cvičení na opakování probraného učiva.
 •  Čtení s porozuměním + plnění doplňujících úkolů  – Tajuplný příběh, Jak si zvířátka pomohla. Text 1 (pdf), Text 2 (pdf).

D. L.

 • Učebnice Čj 3 str. 7 cv. 1, 2, 4, 5 – procvičování Abecedy.
 •  Učebnice ČJ 3 str. 8 cv. 2, 3, 4, 5 – procvičování měkkých a tvrdých souhlásek.

4.ročník

B. H., S. M.:

 • PL – Věta jednoduchá a souvětí – procvičování. Pracovní list (pdf).
 • Čtení s porozuměním + plnění doplňujících úkolů – Tajuplný příběh, Jak si zvířátka pomohla. Text 1 (pdf), Text 2 (pdf)

Matematika

Pracovní listy (pdf):    1. ročník    3. ročník   4. ročník

Prvouka:

Pracovní listy (pdf):    1. ročník    3. ročník    3. ročník

Přírodověda, Vlastivěda:

Pracovní listy (pdf):    4. roč. PŘ    4. roč. VL

Anglický jazyk:

Pracovní listy (pdf):    3. roč., 4. roč.

 

Úkoly do 15. 4. 2020

Anglický jazyk

3. ročník:  učebnice  str. 5 – 13, Rodina, barvy, čísla do pěti; webové stránky TESTY NANIC,

4. ročník:   učebnice str. 16 – 24, Rodina, barvy, číslovky, sloveso I HAVE, I LIKE – učebnice a TESTY NANIC. Žáci tyto stránky znají z výuky a ví jak hledat.

PRO JISTOTU, kdyby zapomněli. Testy nanic – cizí jazyk- anglický jazyk najdou téma, udělají test a podívají se na vyhodnocení.

Pracovní listy (pdf): 014   015   016  017   018

Český jazyk: 

1. ročník

M. M.: Slabikář – číst od strany 40 po písmeno B str. 57 + plnit úkoly ve spodním růžovém rámečku (doplňovat tužkou);

písanka pro 1. ročník – 4. sešit

3.ročník

A. J.:  úkoly zadány- domluva s matkou

J. M.:

 • PS str. 22 – 31 procvičovat vyjmenovaná slova po b, l ( v učebnici 32 – 41)
 • Čtení s porozuměním – příloha Dobrý skutek, Přívěsek, Sladký život
 • Sledovat UčíTelku v Tv a denně hlasitě číst pod kontrolou

D. L.

 • Učebnice Čj 3. ročník str. 4 cv. 1,2,3, str. 5 cv. 5,6,7,8, – vypracovat do sešitu, předložit ke kontrole 15.4.
 • Sledovat UčíTelku v Tv a denně hlasitě číst

4.ročník

B. H., S. M.:

 • Opakovat slovní druhy na pracovních listech
 • Čtení s porozuměním (Sladký život, Strom moudrosti)

Matematika: 

Pracovní listy (pdf):  1. ročník    3. ročník    4. ročník 

Prvouka:    

Pracovní listy (pdf):   1. ročník    3. ročník 

Přírodověda, Vlastivěda:

Pracovní listy (pdf):   4. roč. PŘ     4. roč. VL

 

V. třída (6. ročník, 7. ročník)

Úkoly květen

Český jazyk, Matematika: 

Pracovní listy (pdf):  6. ročník    7. ročník   

Anglický jazyk:

Pracovní listy (pdf):    6. ročník    7. ročník

Německý jazyk:

Pracovní listy (pdf):    6. – 7. ročník

Zeměpis:

6. ročník – Dary země; Cestujeme po naší vlasti; Velká města; Pohoří; Nížiny; Řeky v ČR

 • Opakovat: – barvy na mapě.
 • Postupovat dle učebnice.

7. ročník – Olomoucký kraj; Zlínský kraj; Velká města; Pohoří; Nížiny; Řeky v ČR

 • Opakovat: barvy na mapě.
 • Postupovat dle učebnice a pracovního sešitu.

 

Úkoly do 29. 4. 2020

6. ročník:

Český jazyk:

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Podstatná jména – rody – napiš

Matematika:  Vše dle pracovních listů.

 • Sčítání a odečítání s přechodem do tisíce
 • Malá násobilka

Geometrie: Typy úhlů – vypracuj z každého jeden.

Anglický jazyk: pracovní list (pdf)

Německý Jazyk: 

 • Přepsat do zavedeného slovníčku slovní zásobu 3. lekce – strana 23, takže budou mít všichni žáci přepsaná slovíčka z kapitol Rodiny, Škola a nově Bydlení
 • Procvičovat tuto slovní zásobu správným přiřazováním a připsáním německého výrazu k českému (tak, jak jsme to procvičovali v hodinách NJ). Pracovní listy (pdf)
 • Vypsat slovíčka z obrázku učebnice strana 20 a správně přeložit
 • Možno procvičovat látku na webových stránkách: www.testi.cz – jazyky – německý jazyk (znáte z vyučování)

Dějepis:  Otázku opiš do sešitu a doplň odpověď.

Učebnice strana 33/ otázka 1, 2, 3, 4; Učebnice strana 36 / otázka 1, 2, 3, 4;  Učebnice strana 39/ otázka 1, 2, 3, 4;   Učebnice strana 42/ otázka 1, 2, 3, 4.

Zeměpis: 

 • Opakování učiva.
 • Dále:  Chráněná území;   Obyvatelé naší země.
 • Postupovat dle učebnice.

Přírodopis:  Otázku opiš do sešitu a písemně odpověz.

Učebnice strana 42/ opiš tabulku;  Učebnice strana 43 / otázka 1, 2, 3, 4;  Učebnice strana 45/ otázka 1, 2, 3,;

Učebnice strana 46/ cvičení 1, 2

ČÍST stranu 41 až 46

7. ročník:

Český jazyk: 

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V
 • PODSTATNÁ JMÉNA – rody (mužský, ženský, střední) a jejich vzory – napiš
 • PÁDOVÉ OTÁZKY – napiš

Matematika: Vše dle dodaných pracovních listů.

 • Malá násobilka – procvičit
 • násobení dvojciferných čísel pod sebe + zkouška

Geometrie:  Typy úhlů – narýsuj z každého typu jeden.

Anglický jazyk:   Pracovní listy (pdf)

Německý jazyk: 

 • Všichni žáci budou mít přepsanou slovní zásobu ze 3 lekcí (Rodina, Škola, Bydlení) , předloží dopsaný slovníček.
 • Provničovat slovní zásobu správným přiřazováním a přepsáním německých výrazů k českým (tak, jak jsme procvičovali v hodinách NJ). Pracovní listy (pdf)
 • Možno procvičovat látku na webových stránkách: www.testi.cz – jazyky – německý jazyk (známe z vyučování).

Dějepis:  Otázku opiš do sešitu a doplň odpověď.

učebnice strana 25/cv. 1;  učebnice strana 27/cv.1, 2;  učebnice strana 29/cv. 1, otázky 1, 2;  učebnice strana 31/cv. 1, 2, 4;  učebnice strana 33/cv. 1 a otázky 1, 2, 3.

Přírodopis:  Otázku opiš do sešitu a písemně odpověz.

učebnice strana 61/ otázka 1, 2, 3, 4;  učebnice strana 71/ otázka 1 až 12.

ČÍST str. 58 až 71

Zeměpis:

 • Opakování učiva.
 • Dále kraje :  Ústecký;  Liberecký;  Královehradecký;  Pardubický;  Vysočina.
 • Postupovat dle učebnice a pracovního sešitu.

Úkoly do 15. 4. 2020

6. ročník:

Matematika: Vše dle pracovních listů

 • Sčítání a odečítání s přechodem do tisíce
 • Malá násobilka

Geometrie: Typy úhlů – vypracuj z každého jeden.

Český jazyk:

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Podstatná jména – rody – napiš

Anglický jazyk:  pracovní list (pdf)

Dějepis: Otázku opiš do sešitu a doplň odpověď.

Učebnice strana 33/ otázka 1, 2, 3, 4 ; Učebnice strana 36 / otázka 1, 2, 3, 4 ; Učebnice strana 39/ otázka 1, 2, 3, 4

Učebnice strana 42/ otázka 1, 2, 3, 4

Zeměpis: Opakování učiva ;

Dále postupovat dle učebnice: Chráněná území, Obyvatelé naší země

Přírodopis: Otázku opiš do sešitu a písemně odpověz.

Učebnice strana 42/ opiš tabulku ; Učebnice strana 43 / otázka 1, 2, 3, 4 ; Učebnice strana 45/ otázka 1, 2, 3,

Učebnice strana 46/ cvičení 1, 2 ; ČÍST stranu 41 až 46

Německý jazyk:  slovíčka a úkoly (pdf)

7. ročník:

Matematika: Vše dle dodaných pracovních listů

 • Malá násobilka – procvičit
 • násobení dvojciferných čísel pod sebe + zkouška

Geometrie: Typy úhlů – narýsuj z každého typu jeden

Český jazyk: 

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V
 • PODSTATNÁ JMÉNA – rody (mužský, ženský, střední) a jejich vzory – napiš
 • PÁDOVÉ OTÁZKY – napiš

Anglický jazyk:  pracovní list (pdf)

Dějepis: Otázku opiš do sešitu a doplň odpověď.

učebnice strana 25/cv. 1 ; učebnice strana 27/cv.1, 2 ; učebnice strana 29/cv. 1, otázky 1, 2 ; učebnice strana 31/cv. 1, 2, 4 ; učebnice strana 33/cv. 1 a otázky 1, 2, 3

Zeměpis: Opakování učiva

Dále kraje: postupovat dle učebnice a pracovního sešitu

 • Ústecký
 • Liberecký
 • Královehradecký
 • Pardubický
 • Vysočina

Přírodopis: Otázku opiš do sešitu a písemně odpověz.

učebnice strana 61/ otázka 1, 2, 3, 4 ; učebnice strana 71/ otázka 1 až 12 ; ČÍST str. 58 až 71

Německý jazyk: slovíčka a úkoly (pdf)

 

VI. třída (8. ročník, 9. ročník)

Pokyny pro žáky: psát všechny předměty do jednoho nového sešitu.

Úkoly vypracovat a odevzdat do 18. 5. 2020.

Odevzdat do kanceláře školy pondělí nebo středa od 9 do 12 hodin.

8. ročník:

Český jazyk: Přídavná jména

Učebnice str. 38 cvičení 18 úkol a, b; str.38 cvičení 19 úkol a, b

Matematika: Písemné  dělení

Učebnice str. 19 cvičení 1, str. 20 cv. 3

Fyzika: napětí –baterie –zdroj světla –světlo jako pravítko

(páce s učebnicí –udělat výpisky)

Přírodopis: 

Učebnice str.67-69  Jednotlivé složky potravy a jejich význam (přečíst a udělat výpisky)

Zeměpis: Jižní Evropa str.42-45 (opakovaní učiva)

Dějepis: Rok 1848 učebnice str.40 -41

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí: rodina, škola,bydlení, nakupování.

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí. Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

Anglický jazyk: Opakovat slovíčka z předešlých lekcí

9. ročník:

Český jazyk: přídavná jména učebnice strana 39 cv.4 – opiš cvičení a podtrhni přídavná jména

Hlasité čtení dle vlastního výběru

Matematika:  dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Učebnice str.19 cv.8 (3. a 4.  sloupeček)

Chemie: učebnice str. 36-38 přečíst, naučit se a udělat stručný zápis

Zeměpis:  Střední Amerika  celkový přehled učebnice str.38-39 přečíst a písemně odpovědět na otázky na str.39

Přírodopis: učebnice str.49-50 přečíst si a písemně odpovědět na otázky na str.50

Půdy a jejich složky

Fyzika:                              opakovat si převody jednotek

2m…….cm                          1m…….cm                  4m……..mm                     100l……hl

3000cm……m                    200cm…….m              400mm…….cm                4000l……hl

5cm……..mm                      5cm ……….mm         70mm………cm                 8hl ………l

Anglický jazyk: procvičovat slovíčka z předešlých lekcí

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí: rodina, škola,bydlení, nakupování.

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí. Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

 

Dějepis:  opakování učiva na str.36 2.světová válka

 

Úkoly vypracovat a odevzdat do 29. 4. 2020.

Odevzdat do kanceláře školy pondělí nebo středa od 9 do 12 hodin.

8. ročník:

Český jazyk: Přídavná jména

Učebnice str. 37 cvičení 15 b) c) ;  str.37 cvičení 16 c) ; str.38 cvičení 17 a)

Matematika: Písemné násobení

Přepiš správně pod sebe a vynásob:

2 727. 26            4 582 .32        4 903 . 45       5 642 . 64              6 905 . 5

 

Fyzika: Učebnice str. 46 Kolik práce vykoná elektřina? ;  Str.48 Jak měříme elektrickou energi? ; Str.50 noční proud ;  Str.53 jaký příkon má lampa?

Zeměpis: Přečíst a udělat stručné výpisky tak jak jsme se učili – Jižní Evropa.

Jižní Evropa:   str.45   vypracovat písemně odpovědi na otázky ve žlutém rámečku.

Přírodopis: Soustava trávicí učebnice od str.65.

Dějepis: Palacký a národní obrození učebnice str.38-39  odpovídat na otázky.

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí: rodina, škola,bydlení, nakupování.

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí. Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

Anglický jazyk: Číslovky 0-100; Časovat sloveso to be; Opakovat slovíčka z předešlých lekcí.

9. ročník:

Český jazyk:

Přídavná jména učebnice strana 39 cv. 2 úkol a podle vzoru vymyslet  10 libovolných přídavných jmen a seřadit je podle abecedy.

Hlasité čtení dle vlastního výběru.

Matematika: Dělení desetinného čísla číslem přirozeným. Učebnice str. 19 cv. 8 (první dva sloupečky).

Anglický jazyk: Procvičovat číslovky 0-100; časování slovesa to be;  Opakovat slovíčka z předešlých lekcí.

Německý jazyk: Opakovat slovíčka z předešlých lekcí;  Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí rodina-škola-bydlení-nakupování.  Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

Přírodopis: Učebnice str.43-48 přečíst si a písemně odpovědět na otázky na str. 48.

Zeměpis:  Kanada celkový přehled učebnice str.34-35 přečíst a písemně odpovědět na otázky na str. 35.

Fyzika: Učebnice str.23 jak měříme elektrickou energii?;  Str.25 noční proud;  Str.28 jaký příkon mají různé spotřebiče?;  Opakovat si převody jednotek.

Chemie: Učebnice str.31- 33, str.33 opsat tabulku do sešitu.

 

Dané úkoly vypracovat do 14. dubna 2020

8. ročník:

Český jazyk: přídavná jména

Učebnice str. 36 cvičení 12 a) b) ;  str.36 cvičení 14 a) ; str.37 cvičení 15 – jen opsat a doplnit

Matematika: Písemné dělení a násobení

Vypočítej a udělej zkoušku:

Dělení se zbytkem

253:21                            485:21                               717:21          949:21

1139:21                           909:21                             679:21          449:21

Fyzika: Učebnice str. 46 Kolik práce vykoná elektřina? ;  Str.48 Jak měříme elektrickou energi? ; Str.50 noční proud ;

Str.53 jaký příkon má lampa?

Zeměpis: Přečíst a udělat stručné výpisky tak jak jsme se učili – Jižní Evropa str.42-45

Přírodopis: Soustava dýchací učebnice str.60 -64

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí: rodina, škola,bydlení, nakupování

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí.

Anglický jazyk: Číslovky 0-100; Časovat sloveso to be; Opakovat slovíčka z předešlých lekcí.

9. ročník:

Český jazyk: Přídavná jména učebnice strana 38 cv.1 úkol a,b; Strana 39 cv.2; Strana 39 cv.4 pouze bezchybně opsat

Matematika: Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Učebnice str. 18 cv. 2; str. 18 cv. 7 nezapomenout na zkoušku!

Chemie: Učebnice str.31- 33, str.33 opsat tabulku do sešitu

Zeměpis: Severní Amerika celkový přehled učebnice str.32-35 přečíst a písemně odpovědět na otázky na str.35

Přírodopis: Učebnice str.43-48 přečíst si a písemně odpovědět na otázky na str.48

Fyzika: učebnice str.23 jak měříme elektrickou energii?

Str.25 noční proud; Str.28 jaký příkon mají různé spotřebiče?

Opakovat si převody jednotek

Anglický jazyk: Procvičovat číslovky 0-100; časování slovesa to be; Opakovat slovíčka z předešlých lekcí

Německý jazyk: Opakovat slovíčka z předešlých lekcí; Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí rodina – škola -bydlení – nakupování

 

VII A. třída (žáci s PAS)

Třídní učitelka a druhý pedagog  – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

 

VIII A. třída (žáci s PAS)

Třídní učitelka a druhý pedagog  – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

 

IX Z. třída (5., 6., 7., 8. ročník)

Úkoly do 18. 5. 2020 (25. 5. 2020)

 5. ročník:

Pracovní listy (pdf):    ČJ 1    ČJ 2    ČJ 4    M 1    M 2    M 3    AJ

6. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ 1    ČJ 2     ČJ 3   M 1    M 2    M 3    M 4   AJ    NJ

7. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ 1    ČJ 2    ČJ 3    ČJ 4   M 1    M 2   M 3    M 4    AJ    NJ    F

8. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ 1    ČJ 2    ČJ 3    M 1    M 2    M 3   AJ    NJ 1    NJ 2    F

Úkoly do 29. 4. 2020

5. ročník:

Pracovní listy (pdf):    ČJ 1    ČJ 2    M 1    M 2    AJ

6. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ 1    ČJ 2    M 1    M 2    AJ    F

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 3 lekcí: rodina, škola, bydlení.

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí. Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

Možno procvičovat látku na webových stránkách: www.testi.cz – jazyky – německý jazyk (známe z vyučování).

7. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ    M 1    M 23    AJ    F

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 3 lekcí: rodina, škola, bydlení.

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí. Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

Možno procvičovat látku na webových stránkách: www.testi.cz – jazyky – německý jazyk (známe z vyučování).

8. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ 1    ČJ 2    ČJ 3    M 1,2,3,4   AJ    F

Německý jazyk: Přepsat do slovníčku slovní zásobu ze 4 lekcí: rodina, škola, bydlení, nakupování.

Opakovat slovíčka z předešlých lekcí. Pracovní list (pdf)  Pracovní list (pdf)

Možno procvičovat látku na webových stránkách: www.testi.cz – jazyky – německý jazyk (známe z vyučování).

 

Úkoly do 15. 4. 2020

5. ročník:

Pracovní listy (pdf):  ČJ 1   ČJ 2    ČJ 4    M 1  M 3    AJ

6. ročník:

Pracovní listy (pdf): ČJ 1    ČJ 2    ČJ 3    F    NJ   NJ – slovíčka    M 1    M 2   M 3

7. ročník:

Pracovní listy (pdf): ČJ 1    ČJ 2    AJ    M 1   M 2    M 3    F    NJ   NJ – slovíčka

8. ročník:

Pracovní listy (pdf.): ČJ 2    ČJ 3   ČJ 4    ČJ 5    AJ    M    M 1    M 2    F   NJ   NJ – slovíčka

 

 

Střední škola

I S. třída (1., 2. ročník)

Třídní učitelka – probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.

Matematika – Webové stránky Matematika hrou, procvičovat zlomky, procenta, převody jednotek, pexeso na sčítání do 20. Opět žáci znají z výuky.

Rodinná výchova Zaměřit se na prevenci proti virovým infekcím – přečíst informace a hlavně dodržovat.

 

 

Ze strany učitelů probíhá komunikace s rodiči a předávají si potřebné informace.